Cách thêm nút Google dịch cho trang Blogger đơn giản

Google Dịch là một dịch vụ dịch máy đa ngôn ngữ miễn phí do Google phát triển, để dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Nó cung cấp giao diện trang web, ứng dụng di động cho Android và iOS và API giúp các nhà phát triển xây dựng các tiện ích mở rộng trình duyệt và ứng dụng phần mềm. Google Dịch hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trong bài chia sẻ này, mình chia sẻ đến bạn cách thêm nút Google dịch cho Blogger vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần đọc bài viết và thực hiện theo là được nhé!

{tocify} $title={Nội dung bài viết}

Cách thêm nút Google dịch cho trang Blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger -> Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào nơi bạn muốn hiển thị biểu tượng Google dịch

<div id = 'google_translate_element' /> {codeBox}

Bước 3: Chèn đoạn code dưới đây trên thẻ /head

<style>/*<![CDATA[*/
#google_translate_element{padding: 0;position: absolute;right: 42px;top: 12px;}
.goog-te-banner-frame.skiptranslate,.goog-te-gadget-simple img,img.goog-te-gadget-icon,.goog-te-menu-value span{display:none!important}
.goog-te-menu-frame{box-shadow:none!important}
.goog-te-gadget-simple{background-color:transparent!important;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M20,5H10.88L10,2H4A2,2 0 0,0 2,4V17A2,2 0 0,0 4,19H11L12,22H20A2,2 0 0,0 22,20V7A2,2 0 0,0 20,5M7.17,14.59A4.09,4.09 0 0,1 3.08,10.5A4.09,4.09 0 0,1 7.17,6.41C8.21,6.41 9.16,6.78 9.91,7.5L10,7.54L8.75,8.72L8.69,8.67C8.4,8.4 7.91,8.08 7.17,8.08C5.86,8.08 4.79,9.17 4.79,10.5C4.79,11.83 5.86,12.92 7.17,12.92C8.54,12.92 9.13,12.05 9.29,11.46H7.08V9.91H11.03L11.04,10C11.08,10.19 11.09,10.38 11.09,10.59C11.09,12.94 9.5,14.59 7.17,14.59M13.2,12.88C13.53,13.5 13.94,14.06 14.39,14.58L13.85,15.11L13.2,12.88M13.97,12.12H13L12.67,11.08H16.66C16.66,11.08 16.32,12.39 15.1,13.82C14.58,13.2 14.21,12.59 13.97,12.12M21,20A1,1 0 0,1 20,21H13L15,19L14.19,16.23L15.11,15.31L17.79,18L18.5,17.27L15.81,14.59C16.71,13.56 17.41,12.34 17.73,11.08H19V10.04H15.36V9H14.32V10.04H12.36L11.18,6H20A1,1 0 0,1 21,7V20Z' fill='%23161617'/%3E%3C/svg%3E") center / 12px no-repeat;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;background-size: 20px 20px;display:inline-block;font-weight:400;line-height: 1.8;padding:0 6px;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align: middle;-ms-touch-action: manipulation;touch-action:manipulation;cursor:pointer;-webkit-user-select: none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;border-left:none!important;border-top:none!important;border-bottom:none!important;border-right:none!important;border-radius: 4px}

 /*]]>*/</style>
-----------------------------JS-------------
<script>/*<![CDATA[*/
(function(){var gtConstEvalStartTime = new Date();
var c="Translate",g=this||self;function h(a,b){a=a.split(".");var d=g;a[0]in d||"undefined"==typeof d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===b?d[e]&&d[e]!==Object.prototype[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=b}
function k(a,b){function d(){}d.prototype=b.prototype;a.ka=b.prototype;a.prototype=new d;a.prototype.constructor=a;a.ja=function(e,f,v){for(var w=Array(arguments.length-2),n=2;n<arguments.length;n++)w[n-2]=arguments[n];return b.prototype[f].apply(e,w)}}function l(a){return a};function m(){return"[msg_undefined]"}var p={};
(function(){if(void 0==window.CLOSURE_DEFINES||window.CLOSURE_DEFINES["te.msg.EMBED_MESSAGES"]){p={Y:function(){return MSG_TRANSLATE},m:function(){return MSG_CANCEL},s:function(){return MSG_CLOSE},K:function(){return MSGFUNC_PAGE_TRANSLATED_TO},Z:function(){return MSGFUNC_TRANSLATED_TO},B:function(){return MSG_GENERAL_ERROR},D:function(){return MSG_LANGUAGE_UNSUPPORTED},F:function(){return MSG_LEARN_MORE},L:function(){return MSGFUNC_POWERED_BY},ba:function(){return MSG_TRANSLATE_PRODUCT_NAME},da:function(){return MSG_TRANSLATION_IN_PROGRESS},
aa:function(){return MSGFUNC_TRANSLATE_PAGE_TO},ia:function(){return MSGFUNC_VIEW_PAGE_IN},M:function(){return MSG_RESTORE},U:function(){return MSG_SSL_INFO_LOCAL_FILE},V:function(){return MSG_SSL_INFO_SECURE_PAGE},T:function(){return MSG_SSL_INFO_INTRANET_PAGE},N:function(){return MSG_SELECT_LANGUAGE},fa:function(){return MSGFUNC_TURN_OFF_TRANSLATION},ea:function(){return MSGFUNC_TURN_OFF_FOR},l:function(){return MSG_ALWAYS_HIDE_AUTO_POPUP_BANNER},I:function(){return MSG_ORIGINAL_TEXT},J:function(){return MSG_ORIGINAL_TEXT_NO_COLON},
A:function(){return MSG_FILL_SUGGESTION},W:function(){return MSG_SUBMIT_SUGGESTION},S:function(){return MSG_SHOW_TRANSLATE_ALL},R:function(){return MSG_SHOW_RESTORE_ALL},O:function(){return MSG_SHOW_CANCEL_ALL},ca:function(){return MSG_TRANSLATE_TO_MY_LANGUAGE},$:function(){return MSGFUNC_TRANSLATE_EVERYTHING_TO},P:function(){return MSG_SHOW_ORIGINAL_LANGUAGES},H:function(){return MSG_OPTIONS},ga:function(){return MSG_TURN_OFF_TRANSLATION_FOR_THIS_SITE},G:function(){return MSG_MANAGE_TRANSLATION_FOR_THIS_SITE},
j:function(){return MSG_ALT_SUGGESTION},h:function(){return MSG_ALT_ACTIVITY_HELPER_TEXT},i:function(){return MSG_ALT_AND_CONTRIBUTE_ACTIVITY_HELPER_TEXT},ha:function(){return MSG_USE_ALTERNATIVES},v:function(){return MSG_DRAG_TIP},o:function(){return MSG_CLICK_FOR_ALT},u:function(){return MSG_DRAG_INSTUCTIONS},X:function(){return MSG_SUGGESTION_SUBMITTED},C:function(){return MSG_LANGUAGE_TRANSLATE_WIDGET}};for(var a in p)if(p[a]!==Object.prototype[p[a]])try{p[a]=p[a].call(null)}catch(b){p[a]=m}}else a=
function(b){return function(){return b}},p={Y:a(0),m:a(1),s:a(2),K:a(3),Z:a(4),B:a(5),D:a(45),F:a(6),L:a(7),ba:a(8),da:a(9),aa:a(10),ia:a(11),M:a(12),U:a(13),V:a(14),T:a(15),N:a(16),fa:a(17),ea:a(18),l:a(19),I:a(20),A:a(21),W:a(22),S:a(23),R:a(24),O:a(25),ca:a(26),$:a(27),P:a(28),H:a(29),ga:a(30),j:a(32),h:a(33),ha:a(34),v:a(35),o:a(36),u:a(37),X:a(38),G:a(39),i:a(40),J:a(41),C:a(46)}})();var q={},MSG_TRANSLATE=c;q[0]=MSG_TRANSLATE;var MSG_CANCEL="Cancel";q[1]=MSG_CANCEL;var MSG_CLOSE="Close";q[2]=MSG_CLOSE;function MSGFUNC_PAGE_TRANSLATED_TO(a){return"Google has automatically translated this page to: "+a}q[3]=MSGFUNC_PAGE_TRANSLATED_TO;function MSGFUNC_TRANSLATED_TO(a){return"Translated to: "+a}q[4]=MSGFUNC_TRANSLATED_TO;var MSG_GENERAL_ERROR="Error: The server could not complete your request. Try again later.";q[5]=MSG_GENERAL_ERROR;var MSG_LEARN_MORE="Learn more";q[6]=MSG_LEARN_MORE;
function MSGFUNC_POWERED_BY(a){return"Powered by "+a}q[7]=MSGFUNC_POWERED_BY;var MSG_TRANSLATE_PRODUCT_NAME=c;q[8]=MSG_TRANSLATE_PRODUCT_NAME;var MSG_TRANSLATION_IN_PROGRESS="Translation in progress";q[9]=MSG_TRANSLATION_IN_PROGRESS;function MSGFUNC_TRANSLATE_PAGE_TO(a){return"Translate this page to: "+(a+" using Google Translate?")}q[10]=MSGFUNC_TRANSLATE_PAGE_TO;function MSGFUNC_VIEW_PAGE_IN(a){return"View this page in: "+a}q[11]=MSGFUNC_VIEW_PAGE_IN;var MSG_RESTORE="Show original";q[12]=MSG_RESTORE;
var MSG_SSL_INFO_LOCAL_FILE="The content of this local file will be sent to Google for translation using a secure connection.";q[13]=MSG_SSL_INFO_LOCAL_FILE;var MSG_SSL_INFO_SECURE_PAGE="The content of this secure page will be sent to Google for translation using a secure connection.";q[14]=MSG_SSL_INFO_SECURE_PAGE;var MSG_SSL_INFO_INTRANET_PAGE="The content of this intranet page will be sent to Google for translation using a secure connection.";q[15]=MSG_SSL_INFO_INTRANET_PAGE;
var MSG_SELECT_LANGUAGE="Select Language";q[16]=MSG_SELECT_LANGUAGE;function MSGFUNC_TURN_OFF_TRANSLATION(a){return"Turn off "+(a+" translation")}q[17]=MSGFUNC_TURN_OFF_TRANSLATION;function MSGFUNC_TURN_OFF_FOR(a){return"Turn off for: "+a}q[18]=MSGFUNC_TURN_OFF_FOR;var MSG_ALWAYS_HIDE_AUTO_POPUP_BANNER="Always hide";q[19]=MSG_ALWAYS_HIDE_AUTO_POPUP_BANNER;var MSG_ORIGINAL_TEXT="Original text:";q[20]=MSG_ORIGINAL_TEXT;var MSG_FILL_SUGGESTION="Contribute a better translation";q[21]=MSG_FILL_SUGGESTION;
var MSG_SUBMIT_SUGGESTION="Contribute";q[22]=MSG_SUBMIT_SUGGESTION;var MSG_SHOW_TRANSLATE_ALL="Translate all";q[23]=MSG_SHOW_TRANSLATE_ALL;var MSG_SHOW_RESTORE_ALL="Restore all";q[24]=MSG_SHOW_RESTORE_ALL;var MSG_SHOW_CANCEL_ALL="Cancel all";q[25]=MSG_SHOW_CANCEL_ALL;var MSG_TRANSLATE_TO_MY_LANGUAGE="Translate sections to my language";q[26]=MSG_TRANSLATE_TO_MY_LANGUAGE;function MSGFUNC_TRANSLATE_EVERYTHING_TO(a){return"Translate everything to "+a}q[27]=MSGFUNC_TRANSLATE_EVERYTHING_TO;
var MSG_SHOW_ORIGINAL_LANGUAGES="Show original languages";q[28]=MSG_SHOW_ORIGINAL_LANGUAGES;var MSG_OPTIONS="Options";q[29]=MSG_OPTIONS;var MSG_TURN_OFF_TRANSLATION_FOR_THIS_SITE="Turn off translation for this site";q[30]=MSG_TURN_OFF_TRANSLATION_FOR_THIS_SITE;q[31]=null;var MSG_ALT_SUGGESTION="Show alternative translations";q[32]=MSG_ALT_SUGGESTION;var MSG_ALT_ACTIVITY_HELPER_TEXT="Click on words above to get alternative translations";q[33]=MSG_ALT_ACTIVITY_HELPER_TEXT;var MSG_USE_ALTERNATIVES="Use";
q[34]=MSG_USE_ALTERNATIVES;var MSG_DRAG_TIP="Drag with shift key to reorder";q[35]=MSG_DRAG_TIP;var MSG_CLICK_FOR_ALT="Click for alternative translations";q[36]=MSG_CLICK_FOR_ALT;var MSG_DRAG_INSTUCTIONS="Hold down the shift key, click, and drag the words above to reorder.";q[37]=MSG_DRAG_INSTUCTIONS;var MSG_SUGGESTION_SUBMITTED="Thank you for contributing your translation suggestion to Google Translate.";q[38]=MSG_SUGGESTION_SUBMITTED;var MSG_MANAGE_TRANSLATION_FOR_THIS_SITE="Manage translation for this site";
q[39]=MSG_MANAGE_TRANSLATION_FOR_THIS_SITE;var MSG_ALT_AND_CONTRIBUTE_ACTIVITY_HELPER_TEXT="Click a word for alternative translations, or double-click to edit directly";q[40]=MSG_ALT_AND_CONTRIBUTE_ACTIVITY_HELPER_TEXT;var MSG_ORIGINAL_TEXT_NO_COLON="Original text";q[41]=MSG_ORIGINAL_TEXT_NO_COLON;q[42]=c;q[43]=c;q[44]="Your correction has been submitted.";var MSG_LANGUAGE_UNSUPPORTED="Error: The language of the webpage is not supported.";q[45]=MSG_LANGUAGE_UNSUPPORTED;
var MSG_LANGUAGE_TRANSLATE_WIDGET="Language Translate Widget";q[46]=MSG_LANGUAGE_TRANSLATE_WIDGET;function r(a){if(Error.captureStackTrace)Error.captureStackTrace(this,r);else{var b=Error().stack;b&&(this.stack=b)}a&&(this.message=String(a))}k(r,Error);r.prototype.name="CustomError";function t(a,b){a=a.split("%s");for(var d="",e=a.length-1,f=0;f<e;f++)d+=a[f]+(f<b.length?b[f]:"%s");r.call(this,d+a[e])}k(t,r);t.prototype.name="AssertionError";function u(a,b){throw new t("Failure"+(a?": "+a:""),Array.prototype.slice.call(arguments,1));};var x;function y(a,b){this.g=b===z?a:""}y.prototype.toString=function(){return this.g+""};var z={};function _exportMessages(){h("google.translate.m",q)}function A(a){var b=document.getElementsByTagName("head")[0];b||(b=document.body.parentNode.appendChild(document.createElement("head")));b.appendChild(a)}
function _loadJs(a){var b=document;var d="SCRIPT";"application/xhtml+xml"===b.contentType&&(d=d.toLowerCase());d=b.createElement(d);d.type="text/javascript";d.charset="UTF-8";if(void 0===x){b=null;var e=g.trustedTypes;if(e&&e.createPolicy){try{b=e.createPolicy("goog#html",{createHTML:l,createScript:l,createScriptURL:l})}catch(v){g.console&&g.console.error(v.message)}x=b}else x=b}a=(b=x)?b.createScriptURL(a):a;a=new y(a,z);a instanceof y&&a.constructor===y?a=a.g:(b=typeof a,u("expected object of type TrustedResourceUrl, got '"+
a+"' of type "+("object"!=b?b:a?Array.isArray(a)?"array":b:"null")),a="type_error:TrustedResourceUrl");d.src=a;var f;a=(d.ownerDocument&&d.ownerDocument.defaultView||window).document;(f=(a=null===(f=a.querySelector)||void 0===f?void 0:f.call(a,"script[nonce]"))?a.nonce||a.getAttribute("nonce")||"":"")&&d.setAttribute("nonce",f);A(d)}function _loadCss(a){var b=document.createElement("link");b.type="text/css";b.rel="stylesheet";b.charset="UTF-8";b.href=a;A(b)}
function _isNS(a){a=a.split(".");for(var b=window,d=0;d<a.length;++d)if(!(b=b[a[d]]))return!1;return!0}function _setupNS(a){a=a.split(".");for(var b=window,d=0;d<a.length;++d)b.hasOwnProperty?b.hasOwnProperty(a[d])?b=b[a[d]]:b=b[a[d]]={}:b=b[a[d]]||(b[a[d]]={});return b}h("_exportMessages",_exportMessages);h("_loadJs",_loadJs);h("_loadCss",_loadCss);h("_isNS",_isNS);h("_setupNS",_setupNS);
window.addEventListener&&"undefined"==typeof document.readyState&&window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){document.readyState="complete"},!1);
if (_isNS('google.translate.Element')){return}(function(){var c=_setupNS('google.translate._const');c._cest = gtConstEvalStartTime;gtConstEvalStartTime = undefined;c._cl='en-GB';c._cuc='googleTranslateElementInit';c._cac='';c._cam='';c._ctkk='450465.1037093230';var h='translate.googleapis.com';var s=(true?'https':window.location.protocol=='https:'?'https':'http')+'://';var b=s+h;c._pah=h;c._pas=s;c._pbi=b+'/translate_static/img/te_bk.gif';c._pci=b+'/translate_static/img/te_ctrl3.gif';c._pli=b+'/translate_static/img/loading.gif';c._plla=h+'/translate_a/l';c._pmi=b+'/translate_static/img/mini_google.png';c._ps=b+'/translate_static/css/translateelement.css';c._puh='translate.google.com';_loadCss(c._ps);_loadJs(b+'/translate_static/js/element/main_en-GB.js');})();})();
function googleTranslateElementInit(){new google.translate.TranslateElement({pageLanguage:'vi',includedLanguages:'en,en-GB,id,en-US,vi,ru,ko,ja,it,hi,bn,fr,es,de,ar,tr,',layout:google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE},'google_translate_element')}$(".hover").mouseleave(function (){$(this).removeClass("hover")});
/*]]>*/
</script> {codeBox}

Bước 3: Lưu lại và tận hưởng kết quả.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về cách thêm nút Google dịch cho trang Blogger. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thêm Google Dịch vào trang web của mình thì hãy để lại ý kiến ​​trong phần bình luận mình sẽ hỗ trợ sớm nhất có thể.

Copyright © ReLub.Net

ReLub.Net

youtube google facebook Đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là cách bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình.

4
Nhận xét

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới