Cách tạo danh mục kiểu Grid (lưới) cho trang chủ Blogger

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể thêm phần danh mục kiểu lưới đẹp mắt cho Blogger chỉ với HTML và CSS vô cùng đơn giản.

Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi sẽ chia sẻ cho bạn đoạn mã sẽ giúp bạn hiển thị một phần danh mục trong trang chủ của trang web Blogger. Điều này hoàn toàn được tạo thành chỉ bằng cách sử dụng mã HTML, CSS và nó hoàn toàn đáp ứng trên tất cả các loại thiết bị.

{tocify} $title={Nội dung bài viết}

Các bước thêm danh mục kiểu Grid (lưới) cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger và tìm đến bố cục

Bước 2: Thêm tiện ích vào nơi bạn muốn dạng HTML/JavaScript

Bước 3: Sao chép đoạn mã bên dưới và dán vào đó

<div class='K2-grid coll-3 icon-p-2'>
<h2> Chào mừng bạn đã đến với ReLub.Net </h2>
        
<ul>
<li>
    <a href='#' title='Blogs'><svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewbox='0 0 32 32'><g><path d='M2,29a1,1,0,0,1-1-1.11l.77-7a1,1,0,0,1,.29-.59L18.42,3.94a3.2,3.2,0,0,1,4.53,0l3.11,3.11a3.2,3.2,0,0,1,0,4.53L9.71,27.93a1,1,0,0,1-.59.29l-7,.77Zm7-1.78H9ZM3.73,21.45l-.6,5.42,5.42-.6,16.1-16.1a1.2,1.2,0,0,0,0-1.7L21.53,5.35a1.2,1.2,0,0,0-1.7,0Z'/><path d='M23,14.21a1,1,0,0,1-.71-.29L16.08,7.69A1,1,0,0,1,17.5,6.27l6.23,6.23a1,1,0,0,1,0,1.42A1,1,0,0,1,23,14.21Z'/><rect x='7.39' y='16.1' width='11.01' height='2' transform='translate(-8.31 14.13) rotate(-45)'/><path d='M30,29H14a1,1,0,0,1,0-2H30a1,1,0,0,1,0,2Z'/></path></rect></path></path></g></svg>
    <span>Blog</span></a>
</li>

<li>
    <a href='#' title='Blogger'><svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewbox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'/><path d='M22,15H20.44A3.91,3.91,0,0,0,21,13a4,4,0,0,0-4-4H13a4,4,0,0,0-4,4v6a4,4,0,0,0,4,4h6a4,4,0,0,0,4-4V16A1,1,0,0,0,22,15ZM11,13a2,2,0,0,1,2-2h4a2,2,0,0,1,0,4H11Zm10,6a2,2,0,0,1-2,2H13a2,2,0,0,1-2-2V17H21Z'/></path></path></g></svg>
    <span>Blogger</span></a>
</li>

<li>
    <a href='#' title='Seo'><svg fill='currentColor' viewbox='0 0 16 16' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'>
    <path d='M6 3.5A1.5 1.5 0 0 1 7.5 2h1A1.5 1.5 0 0 1 10 3.5v1A1.5 1.5 0 0 1 8.5 6v1H14a.5.5 0 0 1 .5.5v1a.5.5 0 0 1-1 0V8h-5v.5a.5.5 0 0 1-1 0V8h-5v.5a.5.5 0 0 1-1 0v-1A.5.5 0 0 1 2 7h5.5V6A1.5 1.5 0 0 1 6 4.5v-1zM8.5 5a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1zM0 11.5A1.5 1.5 0 0 1 1.5 10h1A1.5 1.5 0 0 1 4 11.5v1A1.5 1.5 0 0 1 2.5 14h-1A1.5 1.5 0 0 1 0 12.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1zm4.5.5A1.5 1.5 0 0 1 7.5 10h1a1.5 1.5 0 0 1 1.5 1.5v1A1.5 1.5 0 0 1 8.5 14h-1A1.5 1.5 0 0 1 6 12.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1zm4.5.5a1.5 1.5 0 0 1 1.5-1.5h1a1.5 1.5 0 0 1 1.5 1.5v1a1.5 1.5 0 0 1-1.5 1.5h-1a1.5 1.5 0 0 1-1.5-1.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1z' fill-rule='evenodd'></path>
    </svg><span>SEO</span></a>
</li>
        
<li>
    <a href='#' title='News'><svg viewbox='0 0 24 24'>
    <path d='M20 5L20 19L4 19L4 5H20M20 3H4C2.89 3 2 3.89 2 5V19C2 20.11 2.89 21 4 21H20C21.11 21 22 20.11 22 19V5C22 3.89 21.11 3 20 3M18 15H6V17H18V15M10 7H6V13H10V7M12 9H18V7H12V9M18 11H12V13H18V11Z' fill-rule='evenodd'></path>
    </svg><span>News</span></a>
</li>

<li>
    <a href='#' title='Subscribe'><svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewbox='0 0 32 32'><g><path d='M29.73,9.9A5,5,0,0,0,25.1,5.36a115.19,115.19,0,0,0-18.2,0A5,5,0,0,0,2.27,9.9a69,69,0,0,0,0,12.2A5,5,0,0,0,6.9,26.64c3,.24,6.06.36,9.1.36s6.08-.12,9.1-.36a5,5,0,0,0,4.63-4.54A69,69,0,0,0,29.73,9.9Zm-2,12A3,3,0,0,1,25,24.65a113.8,113.8,0,0,1-17.9,0,3,3,0,0,1-2.78-2.72,65.26,65.26,0,0,1,0-11.86A3,3,0,0,1,7.05,7.35C10,7.12,13,7,16,7s6,.12,9,.35a3,3,0,0,1,2.78,2.72A65.26,65.26,0,0,1,27.73,21.93Z'/><path d='M21.45,15.11l-8-4A1,1,0,0,0,12,12v8a1,1,0,0,0,.47.85A1,1,0,0,0,13,21a1,1,0,0,0,.45-.11l8-4a1,1,0,0,0,0-1.78ZM14,18.38V13.62L18.76,16Z'/></path></path></g></svg>
    <span>Subscribe</span></a>
</li>


<li>
    <a href='#' title='Telegram'><svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewbox='0 0 32 32'><g><path d='M24,28a1,1,0,0,1-.62-.22l-6.54-5.23a1.83,1.83,0,0,1-.13.16l-4,4a1,1,0,0,1-1.65-.36L8.2,18.72,2.55,15.89a1,1,0,0,1,.09-1.82l26-10a1,1,0,0,1,1,.17,1,1,0,0,1,.33,1l-5,22a1,1,0,0,1-.65.72A1,1,0,0,1,24,28Zm-8.43-9,7.81,6.25L27.61,6.61,5.47,15.12l4,2a1,1,0,0,1,.49.54l2.45,6.54,2.89-2.88-1.9-1.53A1,1,0,0,1,13,19a1,1,0,0,1,.35-.78l7-6a1,1,0,1,1,1.3,1.52Z'/></path></g></svg>
    <span>Telegram</span></a>
</li>
</ul>
</div>
<style>

    .K2-grid {
      padding: 5px;
      text-align: center;
  }
  
  .K2-grid ul {
      clear: both;
      margin: 15px 0 20px;
      width: 100%;
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: space-between;
  }
  
  .coll-3 ul li {
      width: 30%;
  }
  
  .K2-grid li {
      font-size: 0.9em;
      font-weight: 500;
      line-height: 1.3em;
      text-align: center;
      background: #ffffff;
      border-radius: 5px;
      margin: 5px 0;
      box-sizing: border-box;
      box-shadow: rgb(0 0 0 / 24%) 0px 3px 8px;
      padding: 10px 0 10px;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
  }
  
  .K2-grid li a {
      display: block;
      text-decoration: none;
      color: #333;
  }
  
  .K2-grid li svg {
      margin: 3px 0;
      width: 35px;
      height: 35px;
      fill: #26ae61;
      display: inline-block;
  }
  
  .K2-grid li span {
      display: block;
      padding: 0 3px;
  }
  </style> {codeBox}

Bước 4: Bạn có thể điều chỉnh lại text hoặc biểu tượng svg và thêm các liên kết của bạn

Bước 5: Lưu lại và tận hưởng kết quả

Tài nguyên SVG tốt nhất cho người viết blog

Bạn có thể tìm các biểu tượng SVG cho trang web của mình tại các liên kết mà tôi cung cấp bên dưới.

SVG icons in Jagodesain docs

feathericons

ionic.io

iconfinder

Ở đây, lưu ý rằng một số mã SVG có kiểu định sẵn trong đó, vì vậy nó có thể khác trong trang web thực tế và bạn phải chỉnh sửa mã SVG theo trang web của mình. 

Lời kết

Bây giờ lưới danh mục đã được thêm thành công vào trang web blogger của bạn. Điều này hoàn toàn đáp ứng và hoạt động hoàn hảo trên tất cả các loại thiết bị. Bạn cũng có thể điều chỉnh thêm theo ý thích. Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Chúc các bạn thành công

Copyright © ReLub.Net

ReLub.Net

youtube google facebook Đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là cách bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình.

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới